Wiadomości — Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

1. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 25. Leczenie szpitalne EHN prowadzonego na podstawie art. 31 lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) w zakresie pozyskania danych w rodzaju leczenie szpitalne.
www.aotm.gov.pl
2. W dniu 06.03.2017 odbędzie się posiedzenie 9/2017 Rady Przejrzystości. Porządek obrad będzie obejmował: - Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku BOSULIF (bosutynib) w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej bosutynibem (ICD-10 C92.1)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego IVA Cooler we wskazaniach acyduria izowalerianowa (IVA) oraz 3-metylokrotonyloglicynuria oraz przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: - Program profilaktyki zdrowotnej "Profilaktyka nowotworu piersi", "Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego" (miasto Sopot).
www.aotm.gov.pl
3. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania postępowania 26. Leczenie gruźlicyprowadzonego na podstawie art. 31 lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) w zakresie pozyskania danych w rodzaju leczenie szpitalne.
www.aotm.gov.pl
4. Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)mającego na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizujących świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/opiekuńczo - leczniczym, świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży (kody zakresów 14.5160.026.04, 14.5161.026.04), z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej..
www.nfz.gov.pl
5. Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) mającego na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.
www.nfz.gov.pl
Materiał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17