W czasopismach

Journal of the National Cancer Institute – Pelosof L. i wsp. "Proportion of Never-Smoker Non–Small Cell Lung Cancer Patients at Three Diverse Institutions.”W retrospektywnym badaniu poddano analizie dane demograficzne (płeć, wiek, zaawansowanie choroby, wywiad palenia tytoniu) dotyczące 10593 chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) oraz 1510 chorych na drobnokomórkowego raka płuca (SCLC), zgromadzone w latach 1990-2013 w rejestrach trzech ośrodków amerykańskich (University of Texas Southwestern Medical Center, Parkland Hospital, Vanderbilt University). Odsetek chorych na NSCLC nigdy niepalących wzrósł z 8,0% w latach 1990 - 1995 do 14,9% w latach 2011 - 2013 (p<0,001). Wzrost ten potwierdzono stosując również wieloczynnikową regresję logistyczną, kontrolując wpływ płci, rasy i stopnia zaawansowania nowotworu w momencie rozpoznania choroby. Wśród chorych na SCLC odsetek osób, które nigdy nie paliły w latach 1990-1995 wyniósł 1,5%, a w latach 2011–2013 było to 2.5% (p=0,36). Wśród chorych na płaskonabłonkowego NSCLC w analizowanych przedziałach czasowych także nie zaobserwowano wzrostu odsetka osób niepalących. Zaprezentowane wyniki potwierdzają wzrost odsetka osób niepalących w grupie chorych na NSCLC w latach 1990 – 2013, który nie zależał od płci, zaawansowania nowotworu oraz rasy. academic.oup.comMateriał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17