Regulamin

Regulamin ONKO.EDU.PLUżyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu onko.edu.pl .Usługobiorca — użytkownik korzystający z Serwisu onko.edu.pl i dostępnych w ramach serwisu usług.Usługodawca — „Via Medica sp. z o.o.” sp. komandytowa, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 73 — serwisu edukacyjnego onko.edu.plUsługi — usługi i narzędzia udostępniane oraz świadczone zarejestrowanym w serwisie onko.edu.pl Użytkownikom, za pośrednictwem tego serwisu, w tym w szczególności wszelkie materiały poświęcone tematyce medycznej w formie e‑booków, webcastów, podcastów, publikacji PDF oraz artykułów.Serwis onko.edu.pl — serwis internetowy, będący platformą multimedialną zamieszczoną pod adresem www.onko.edu.pl , będący własnością i administrowany przez Usługodawcę poświęcony tematyce związanej z medycyną.Zasoby i treści płatne - teksty, obrazy, filmy w dopuszczonym przez Serwis onko.edu.pl formacie, formie, rozmiarze i innych parametrach, do których dostęp aktywowany jest po dokonanej przez użytkownika zapłacie.Konto - login i hasło wybrane przez użytkownika w trakcie rejestracji, służące do jego dobrowolnej identyfikacji w Serwisie.§ 11. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnych oraz płatnych zasobów dla użytkowników (dalej zwanych "Użytkownikami") na serwis edukacyjny Onko.edu.pl (zwanej dalej "Serwisem"), dostępnej pod adresem internetowym www.onko.edu.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów praw regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.2. Operatorem i administratorem Serwisu Onko.edu.pl jest spółka „Via Medica sp. z o.o.” spółka komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000266430, NIP: 583-28-39-187, Regon: 192972553.zwana w dalszej części „Usługodawcą".3. Serwis internetowy Onko.edu.pl służy do przechowywania i udostępniania zasobów w postaci plików pdf, e-booków, webcastów, podcastów, plików binarnych i innych. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem udostępnienia swoich zasobów.§ 21. Użytkownikiem w Serwisie onko.edu.pl może być wyłącznie osoba fizyczna po dokonaniu rejestracji w sposób określony niniejszym regulaminem.2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna dla wszystkich użytkowników.3. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za część świadczonych usług. Wysokość odpłatności każdorazowo określa cennik usług, dostępny na stronach Serwisu.4. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.§ 31. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu i hasła oraz dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link aktywacyjny przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu i hasła.3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności.4. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta w Serwisie oświadcza, że:a/ zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;b/ zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;c/ wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Usługobiorcę, jak również na zamieszczanie danych upublicznionych w ramach Konta na stronach Serwisu;d/ wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Usługodawcę usług dostępnych w ramach Serwisu onko.edu.pl;e/ przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych;f/ przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w przez Usługodawcę;g/ przekazywanie danych osobowych w Polsce, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez partnerów i kontrahentów.5. Użytkownik Zarejestrowany powinien aktualizować dane podane podczas rejestracji w miarę konieczności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika nieaktualnymi danymi.6. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu onko.edu.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.7. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.8. Korzystanie z niektórych usług oferowanych w Serwisie onko.edu.pl może odbywać się na zasadach szczególnych określonych odrębnymi regulaminami.§ 41. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.2. Z jednego konta w Serwisie onko.edu.pl może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.3. Użytkownik nie może udostępniać danych konta innym osobom. Jeśli wskutek udostępnienia danych konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Użytkownik.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Użytkownika danych umożliwiających korzystanie z serwisu, w szczególności poprzez udostępnienie osobie trzeciej jego hasła lub loginu do Konta w Serwisie onko.edu.pl§ 51. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie onko.edu.pl w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz przyjętą polityką prywatności.2. Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie.3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.4. Usługodawca może przetwarzać dane, podane przez Usługobiorcę podczas procesu rejestracji, na zasadach określonych niniejszym regulaminem, w przyjętej Polityce Prywatności oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.§ 61. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do korzystania z Serwisu onko.edu.pl i treści na niej publikowanych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, obowiązującym prawem oraz w poszanowaniu praw własności intelektualnej.2. Użytkownik zobowiązuje się do używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Użytkowników.3. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej.4. Zabrania się korzystania z Serwisu onko.edu.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszego regulaminu.§ 71. Korzystanie z treści i zasobów ograniczonego dostępu jest możliwe po rejestracji i zalogowaniu.2. Korzystanie z płatnych treści i zasobów ograniczonego dostępu jest możliwe po rejestracji, dokonaniu opłaty jednorazowej za dostęp do konkretnego zasobu i zalogowaniu.3. Usługodawca zastrzega, że płatne treści i zasoby ograniczonego dostępu mogą być czasowo udostępniane bez ograniczeń w dostępie w celach promocyjnych.§ 81. Dostęp do poszczególnych zasobów i treści Serwisu może być płatny.2. Uzyskanie dostępu do treści ograniczonego dostępu oraz do płatnych treści ograniczonego dostępu, może odbywać się poprzez wniesienie opłaty jednorazowej w przypadku uzyskania dostępu do konkretnego zasobu.3. Kwoty wynagrodzenia za korzystanie z zasobów płatnych są określone przy poszczególnych zasobach Serwisu.4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z treści płatnych w sposób wskazany w Regulaminie oraz w wysokości wskazanej na Stronach internetowych Serwisu.5. W przypadku płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, dostęp do zasobów płatnych, odbywa się automatycznie po dokonaniu płatności.8. Wpłata w wysokości niżej niż wskazana na Stronach internetowych Serwisu nie pociąga za sobą zobowiązania Usługodawcy do świadczenia dostępu do zasobów i treści płatnych.9. Usługodawca może w każdym czasie dokonać zmian w opłatach za Dostęp do zasobów płatnych. Zmiany nie są wiążące w odniesieniu do Usług i dostępów zamówionych przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany opłat za Usługę dostępu do płatnych zasobów wchodzą w życie z chwilą opublikowana ich na Stronach internetowych Serwisu, chyba że zastrzeżono inaczej.10. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.§ 91. Użytkownik może w dowolnym momencie zlikwidować konto w Serwisie. Wskutek likwidacji konta Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.2. Usługodawca może odmówić rejestracji w Serwisie onko.edu.pl bądź zlikwidować konto Użytkownika w Serwisie, w sytuacji gdy:a/ faktyczny cel rejestracji jest sprzeczny z zasadami i celem świadczenia usług przez Usługodawcę;b/ Użytkownik nie przestrzega Regulaminu;c/ Użytkownik nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy;d/ Użytkownik podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji. 3. Usługodawca może dokonać zawieszenia konta Użytkownika na określony przedział czasowy,
 w przypadku gdy:
a/ Użytkownik nie przestrzega przyjętego regulaminu;b/ Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób nie zgodny z jego przeznaczeniem;c/ Odmowa akceptacji zmian w regulaminie przez użytkownika;d/ Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym lub naruszającym godność osobistą innych Użytkowników.4. Usługodawca informuje Usługobiorcę o likwidacji lub zawieszeniu konta w Serwisie na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.§ 101. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu onko.edu.pl wynikający z przyczyn od Usługodawcy niezależnych.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Serwisu onko.edu.pl , w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw Użytkowników przez osoby trzecie.4. Usługodawca nie świadczy żadnych usług medycznych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie onko.edu.pl.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie onko.edu.pl treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach powszechnie stosowanych w Internecie.§ 111. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu onko.edu.pl oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres z podaniem opisu reklamacji wraz z podaniem przyczyn oraz podaniem danych identyfikujących reklamującego (adres e-mail oraz login).2. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora Serwisu onko.edu.pl następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Usługodawcę przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.§ 121. Wszelkie utwory rozpowszechnione w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.2. Użytkownik może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i w sposób określony niniejszym regulaminem.3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa osobiste lub majątkowe do utworów i treści prezentowanych w Serwisie onko.edu.pl .§ 131. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.2. O zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.3. Odmowa wyrażenia zgody na korzystanie z Serwisu na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta Użytkownika z Serwisu onko.edu.pl§ 141. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od dnia 01.01.2011 roku i stanowi treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu onko.edu.pl2. Usługodawca ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu onko.edu.pl i zablokować mu dostęp do płatnych Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.3. Niniejszy regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu onko.edu.pl podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach w niniejszym regulaminie nieuregulowanych.