Opublikowany: 02/08/2022

Przegląd najważniejszych doniesień naukowych w czasopismach międzynarodowych

Brentuksymab wedotin w leczeniu chłoniaka Hodgkina

Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano aktualizację wyników badania oceniającego  zastosowanie brentuksymabu wedotin w połączeniu z chemioterapią doksorubicyną, winblasttyną i dakarbazyną (A + AVD) w porównaniu z chemioterapią doksorubicyną, bleomycyną, winblasttyną i dakarbazyną (ABVD) u pacjentów z uprzednio nieleczonych z chłoniakiem Hodgkina w III lub IV stopniu zaawansowania. 6-letnia obserwacja potwierdziła wyższość schematu A + AVD, wykazując odsetek 6-letniego przeżycia całkowitego na poziomie 93,9% w porównaniu z 89,4% w ramieniu kontrolnym. Pełne wyniki dostępne są na stronie czasopisma: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2206125?query=featured_home

 

Adagrasib w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją KRAS G12C

Również w New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania KRYSTAL-1. Jest to rejestracyjne badanie drugiej fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo adagrasibu — selektywnego inhibitora KRAS u uprzednio leczonych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją G12C genu KRAS. Odsetek obiektywnych odpowiedzi w badaniu wyniósł 42,9%, a mediana PFS 6,5 miesiąca. Działania niepożądane wystąpiły niemal u wszystkich pacjentów (97.4%), w tym stopniach 3.–5. u 44,8%. Pełna treść artykułu dostępna jest pod adresem: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2204619?query=featured_home

 

Niwolumab i cabozantinib w leczeniu raka nerkowokomórkowego

W czasopiśmie Lancet Oncology opublikowano aktualizację badania CheckMate 9ER porównującego kombinację niwolumabu i cabozantynibu z monoterapią sunitynibem w pierwszej linii leczenia u pacjentów chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Przy dłuższym okresie obserwacji utrzymuje się przewaga kombinacji niwolumab + cabozantinib zarówno w zakresie PFS (mediana 16,6 vs. 8,3 miesiąca; HR 0,59; 95%CI 0,56–0,68), jak i OS (mediana 37,7 vs. 34,3 miesiąca;  HR 0,70; 95%CI 0,55–0,90).

Artykuł dostępny jest na stronie: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(22)00290-X/fulltext

Ponadto, w Journal of Clinical Oncology przedstawiono wyniki jednoramiennego badania drugiej fazy oceniającego tą samą kombinację u pacjentów z niejasnokomórkowym rakiem nerki. Badanie przeprowadzono w dwóch kohortach: pierwsza obejmowała raka brodawkowatego, niesklasyfikowanego i związanego z translokacjami a druga raka chromofobowego. W kohorcie 1. zanotowano 47,5% obiektywnych odpowiedzi oraz medianę PFS wynoszącą 12,5 miesiąca, podczas gdy u chorych na raka chromofobowego nie zaobserwowano obiektywnych odpowiedzi. Badanie wskazuje na potencjalną skuteczność badanego leczenia, szczególnie u chorych na raka brodawkowatego nerki.

Artykuł dostępny jest na stronie: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.21.01944?cid=DM11040&bid=185738022

 

Intensywność chemioterapii u chorych na raka jajnika

Autorzy opublikowanego na łamach Lancet Oncology badania ICON8 porównali różne schematy podawania chemioterapii karboplatyną i paklitakselem u chorych na raka jajnika. W badaniu nie wykazano istotnych różnic w zakresie przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji przy zastosowaniu standardowego schematu chemioterapii co 21 dni, w porównaniu ze schematem intensywnym co 7 dni lub kombinacją karboplatyną co 21 dni i paklitakselem co 7 dni.

Artykuł dostępny jest na stronie: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(22)00283-2/fulltext