Opublikowany: 02/08/2022

Lipcowe zmiany w programach lekowych

Od 1 lipca 2022 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kolejne zmiany w onkologicznych programach lekowych.

  1. Do programu LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ (B.81) włączono lek fedratynib (Inrebic) do stosowania u chorych, którzy nie byli wcześniej leczeni inhibitorami kinazy janusowej lub byli wcześniej leczeni ruksolitynibem.
     
  2. W programie LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE (ICD-10: C83, C85) (B.93) dodano możliwość leczenia lenalomidem (Revlimid) u dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego (progresja choroby po więcej niż 2 cyklach leczenia lub brak co najmniej częściowej odpowiedzi po 6 cyklach leczenia) chłoniaka z komórek płaszcza (MCL).
     
  3. Wprowadzono nowy program lekowy STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH (ICD-10: C81, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C45, D46, D47, D56, D57, D58, D61, D75, D80, D81, D82, D84) (B.132), w ramach którego możliwe jest stosowanie leku letermowir (Prevymis) w profilaktyce reaktywacji cytomegalowirusa u pacjentów po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych.
     
  4. Wprowadzono nowy program lekowy ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU (ICD-10: C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67, C79.5, C90.0) (B.134), w ramach którego pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym lub przerzutami nowotworów do kości, którzy mają nietolerancję lub przeciwskazania do stosowania bisfosfonianów, mogą otrzymać leczenie denosumabem (Xgeva)

 

 

Szczegółowe informacje, w tym aktualne zapisy programów lekowych, dostępne są w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia pod adresem:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2022-r