Opublikowany: 02/08/2022

Olaparyb stosowany w leczeniu podtrzymującym nie wydłuża przeżycia całkowitego u pacjentów z rakiem trzustki i mutacją germinalną BRCA

W Journal of Clinical Oncology opublikowano ostateczne wyniki badania POLO, w którym porównano stosowanie olaparybu lub placebo w leczeniu podtrzymującym chorych na przerzutowego raka trzustki, leczonych w pierwszej linii chemioterapią opartą na pochodnych platyny. Chorzy musieli być nosicielami germinalnej mutacji w genie BRCA1 lub BRCA2. Do badania włączono 154 pacjentów — 92 do ramienia z olaparibem i 62 do ramienia kontrolnego z placebo. Nie zaobserwowano istotnej korzyści w postaci wydłużenia przeżycia całkowitego (OS), którego mediana wyniosła odpowiednio 19,0 i 19,2 miesiąca (HR 0,83; 95%CI 0,56–1,22). Analizując krzywe przeżycia można zaobserwować ich separacje około 24 miesiąca, co przekłada się na różnicę w odsetku 3-letnich przeżyć (33,9% vs. 17,8%) na korzyść olaparybu. Ponadto stosowanie olaparybu przekładało się na wydłużenie PFS oraz czasu do kolejnej linii leczenia lub zgonu.

Szczegółowe dane: https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.21.01604