Opublikowany: 08/12/2022

Olej CBD nie zmniejsza objawów dystresu u pacjentów w trakcie opieki paliatywnej

Na łamach Journal of Clinical Oncology opublikowano wyniki badania II fazy oceniającego, czy olej kannabidiolowy (CBD) może łagodzić nasilenie objawów u pacjentów z zaawansowanym nowotworem, otrzymujących opiekę paliatywną.

Uczestnikami badania byli dorośli z zaawansowanym nowotworem i objawami dystresu, którzy otrzymywali miareczkowany olej CBD 100 mg/ml, od 0,5 ml raz dziennie do 2 ml trzy razy dziennie lub dopasowane placebo przez 28 dni. Pierwszorzędowym punktem końcowym był całkowity poziom dystresu oceniany w skali ESAS (TSDS) w 14. dniu badania. Założono, że leczenie będzie można uznać za efektywne, jeżeli zaobserwowane będzie zmniejszenie wyniku TSDS o równe lub więcej niż 6 punktów w dniu 14. Drugorzędowymi punktami końcowymi były wynik ESAS TSDS w czasie, indywidualna ocena objawów, ustalona przez pacjenta skuteczna dawka, stosowanie opioidów, ogólne wrażenie zmiany, depresja, niepokój, jakość życia i zdarzenia niepożądane.

W badaniu udział wzięło 144 losowo przydzielonych pacjentów. Nieskorygowana zmiana TSDS od wartości wyjściowej do dnia 14. wyniosła –6,2 (odchylenie standardowe = 14,5) dla pacjentów otrzymujących placebo i –3,0 (odchylenie standardowe = 15,2) dla otrzymujących CBD, bez istotnej różnicy między ramionami (p = 0,24). Podobnie nie wykryto różnicy w odsetku osób, u których zanotowano obniżenie wyniku o 6 lub więcej punktów (odpowiednio 58,7% dla placebo i 44,8% dla CBD). Wszystkie komponenty skali ESAS poprawiły się w czasie, jednak bez różnicy między ramionami. Nie stwierdzono istotnego wpływu CBD na jakość życia, depresję lub niepokój. Zdarzenia niepożądane nie różniły się znacząco między ramionami, z wyjątkiem duszności, która była częstsza w przypadku CBD.

Badacze podookreślają, ze stosowanie oleju CBD nie wniosło wartości dodanej do zmniejszenia objawów dystresu zapewnianego przez samą specjalistyczną opiekę paliatywną.

Pełna treść badania dostępna jest online: https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.22.01565