Opublikowany: 13/12/2022

Otyłość zwiększa ryzyko działań niepożądanych niwolumabu

Najnowsza retrospektywna analiza opublikowana w JAMA Oncology sugeruje, że otyli pacjenci z zaawansowanym nowotworem leczeni niwolumabem w monoterapii są bardziej narażeni na immunologiczne działania niepożądane.

Wcześniejsze analizy retrospektywne badające związek między wskaźnikiem masy ciała (BMI) a ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych były niejednorodne. Niektóre badania wykazały większą częstość występowania zdarzeń niepożądanych wśród pacjentów z nadwagą lub otyłością, podczas gdy inne nie wykazały istotnego związku między BMI a immunologicznymi zdarzeniami niepożądanymi.

W aktualnym badaniu naukowcy retrospektywnie przeanalizowali dane z 14 wieloośrodkowych badań CheckMate dotyczących ośmiu typów nowotworów. Chorych na zaawansowane nowotwory leczono niwolumabem w monoterapii w dawce 3 mg/kg mc. lub niwolumabem z ipilimumabem w dawkach odpowiednio 1 mg/kg mc. i 3 mg/kg mc. lub 3 mg/kg mc. i 1 mg/kg mc. Kategorie wagowe określono na podstawie wyjściowego BMI, zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia, przy czym BMI poniżej 25 uważano za prawidłową wagę lub niedowagę, a BMI wynoszące 30 lub więcej uważano za otyłość.

U 2746 pacjentów otrzymujących niwolumab w monoterapii w dawce 3 mg/kg mc. ryzyko zdarzeń niepożądanych o podłożu immunologicznym dowolnego stopnia było o ponad 70% większe wśród 543 pacjentów z otyłością w porównaniu z 1266 pacjentami z prawidłową masą ciała lub z niedowagą (iloraz szans = 1,71). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w występowaniu toksyczności w stopniach 3. i 4. Ocena częstości poszczególnych przypadków działań niepożądanych dowolnego stopnia wykazała większą częstość występowania biegunki lub zapalenia okrężnicy, zapalenia skóry lub reakcji skórnych o podłożu immunologicznym oraz zapalenia nerek lub zaburzeń czynności nerek u chorych z otyłością.

Szczegółowe wyniki badania dostępne są online: https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2799188?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jamaoncol.2022.5409