Opublikowany: 23/09/2022

Wytyczne kardioonkologiczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) we współpracy z Europejskim Towarzystwem Hematologicznym (EHA), Europejskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) i Międzynarodowym Towarzystwem Kardioonkologii (IC-OS) przygotowało pierwsze europejskie wytyczne w zakresie kardioonkologii. Wśród autorów znalazł się Profesor Sebastian Szmit, związany na co dzień z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Dokument zawiera standardowe definicje kardiotoksyczności związanej z terapią przeciwnowotworową, wytyczne dotyczące oceny ryzyka wyjściowego oraz protokoły nadzoru kardiotoksyczności w trakcie i po leczeniu raka, uwzględniając specyfikę poszczególnych klas terapii przeciwnowotworowych. Wytyczne wskazują na znaczenie współpracy wielodyscyplinarnej oraz konieczność posiadania specjalistów z zakresu kardioonkologii oraz podkreślają, że naczelną zasadą praktyki kardioonkologicznej jest minimalizowanie zbędnych przerw w terapii onkologicznej.

Wśród najważniejszych zaleceń znajdziemy m.in.:

  • Stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH) w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u pacjentów ze szpiczakiem mnogim i czynnikami ryzyka ŻChZZ.
  • Monitorowanie odstępu QTc na początku leczenia, po 14 i 28 dniach u pacjentów otrzymujących rybocyklib.
  • Leczenie ŻChZZ za pomocą apiksabanu, edoksabanu lub rywaroksabanu u pacjentów z chorobą nowotworową i ŻChZZ.
  • Leczenie ŻChZZ za pomocą LMWH u chorych na nowotwór i liczbą płytek krwi > 50 000.
  • Wykorzystanie rezonansu magnetycznego serca do oceny pacjentów z podejrzeniem amyloidozy serca.
  • Unikanie leków wydłużających odstęp QT u pacjentów z chorobą nowotworową i kardiomiopatią Takotsubo.
  • Unikanie aspiryny u pacjentów z chorobą nowotworową i małopłytkowością, jeśli liczba płytek krwi wynosi < 10 000.
  • Unikanie klopidogrelu u pacjentów z chorobą nowotworową i liczbą płytek krwi < 30 000; unikanie prasugrelu i tikagreloru, jeśli liczba płytek wynosi < 50 000.
  • Aspiryna lub heparyna drobnocząsteczkowa nie są zalecane w pierwotnej prewencji udaru mózgu lub układowej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z nowotworem i migotaniem przedsionków.
  • Diltiazem i werapamil nie są zalecane w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą nowotworową z powodu interakcji lekowych.

Ponadto nowe zalecenia wspierają praktykę kontynuowania trastuzumabu u pacjentów z bezobjawowym i łagodnym spadkiem frakcji wyrzutowej lewej komory (49–50%) podczas rozpoczynania leczenia kardioprotekcyjnego.

 

Z pełna treścią zaleceń można zapoznać się online: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac244/6673995.